§5 Bestyrelsen

  • Bestyrelsen leder og har ansvar for foreningens drift mellem generalforsamlingerne i overensstemmelse med landets love, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv, på førstkommende bestyrelsesmøde og fastsætter selv sin forretningsorden.
  • Bestyrelsen kan, til varetagelse af de enkelte aktiviteter, nedsætte udvalg. Der bør i disse tilfælde udfærdiges et notat, hvori udvalgets kompetenceområde angives, samt kompetenceforholdet mellem bestyrelse og udvalg. 
  • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af mindst 5 medlemmer. Hvert medlem vælges for en periode på 2 år. 
  • Der vælges 1 suppleant, som indgår i bestyrelsen, såfremt et af de samtidig valgte bestyrelsesmedlemmer må udtræde.Suppleanten vælges for en periode på 1 år.