Generalforsamlingen

§4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i den lokale avis med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent for det næste år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, inkl. suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Medlemmerne har ordet

Indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af mindst 1/3 af medlemmerne, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse sker, som til ordinær generalforsamling.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Forældre til børn der deltager i aktiviteter har stemmeret på barnets vegne, indtil de fylder 15 år.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.
Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.