Bestyrelsens årsberetning 2021

Coronaåret.

2020 startede med en masse planer. Og aldrig er så mange planer blevet ændret, så mange arrangementer aflyst.
Alligevel ser mange ting meget anderledes ud ved udløbet at 2020 i forhold til starten af 2020. Og ikke kun i negativ retning. Der er grund til at tro på fremtiden.

Der er mange ting, vi gerne ville have grebet anderledes an, men tingene er, som de er og det må vi tage udgangspunkt i, når nu vi er på vej ind i 2021.

Områdefornyelse

I starten af 2019 startede landbyfornyelsesprocessen med dannelsen af 3 arbejdsgrupper:

 • Samlingssteder (torvet og skolen)
 • Rekreative forhold og grønne områder
 • Trafikale forhold / visuel identitet og forskønnelse.

Der er sket meget lidt i 2020 på byfornyelsesområdet, da kommunen har været lukket ned meget af tiden og det generelt har været vanskeligt at holde møder. Status er

 • Der er lavet en strategisk plan for Frøslev (Den grønne passage)
 • Første projekt (cykelskoven) – udsat til efteråret 2021.
 • Selve skolen blev i efteråret 2019 taget ud af landsbyfornyelsesprojektet og kørte videre som selvstændigt projekt. Herom senere.
 • Villy Bruuns bygning nedrives (forsinket)

Udover corona, blev processen også i høj grad bremset af uklarhed om brugsens bygning og tankanlæggets fremtid, men også af uklarhed om skolens fremtid. Det hele hænger jo sammen.

Skoleprojektet.

I juni blev det klart, at det var vanskeligt for borgerforeningens bestyrelse både at varetage det daglige bestyrelsesarbejde og samtidig engagere sig fuldt ud i det store arbejde med skoleprojektet. Dette arbejde gik for alvor i gang i sommeren 2020. Formålet var at udarbejde en plan for renovering og omdannelse af Frøslev skole med henblik på at skabe et forenings- kultur- og -iværksætterhus. Planen skulle, vel at mærke, være spiselig for kommunalbestyrelsen. Vi var stillet et millionbeløb i udsigt, hvis planen blev godkendt inden nytår. Vi havde altså pænt travlt.

Derfor blev løsningen, at Anders Kobberø trådte ud af bestyrelsen for at deltage i den skolearbejdsgruppe der blev nedsat, som en selvstændig undergruppe af Frøslev & Omegn. Udover Anders blev Jan Østergaard og Verner Jensen en del af denne gruppe, hvor der også sad folk fra kommunen.

Et af kravene fra kommunalbestyrelsen var, at vi kunne fremvise en bred folkelig opbakning til projektet. Det forsøgte vi at gøre ved afholdelse af to borgermøder i efteråret. Vi valgte at holde to møder, dels af hensyn til de daværende forsamlingsregler, men også for at give så mange som muligt, mulighed for at deltage. Målet var at lodde stemningen blandt borgerne og at få input og ønsker til planen. Diskussionslysten på møderne var stor og konklusionen blev efterfølgende, at der var en generel opbakning til projektet.

En anden ting der skulle være på plads var, at Frøslev Forsamlingshus skulle godkende, at deres aktiviteter med tiden blev flyttet hen på skolen. Vi fik godkendelsen, men desværre ikke enstemmigt.

I december vedtog kommunens økonomiudvalg den fremlagte plan. Dermed er der åbnet en dør til mange flere muligheder. Vi håber, at stedet vil danne grobund for mange nye initiativer i lokalområdet.
Det største arbejde med skolen ligger stadig foran os og vi håber at rigtig mange lokale kan inddrages i det.
En stor tak skal lyde til arbejdsgruppen, som indtil nu har lagt mange timer i dette projekt. Vi har kun set toppen af isbjerget. Der er lang vej hjem, inden der forhåbentligt står en bygning klar med en hel anden funktionalitet end det den oprindelig blev bygget til.

Testcenter

I slutningen af august indgik vi en aftale med Region Nordjylland om, at de kunne bruge gymnastiksalen på skolen til Corona-testcenter og vi stillede os til rådighed med hjælp til at låse op og vise poderne til rette, hver anden fredag. Da smitten sidst på året steg på Mors og der pludselig skulle testes flere gange om ugen, overtog kommunen de forpligtelser, vi havde.
I forventningen om, at vi skulle få rigtig mange gæster, som skulle testes i Frøslev, fik vi fjernet det værste ukrudt ved skolen, sat en blomst op, fik “Frøslev & Omegn-flag” op foran skolen og et velkomstskilt ved indgangen til byen.

Vådområdeprojektet

Mange af jer går ofte turen ”Kæret Rundt” og har oplevet hvor spændende det er blevet af færdes i denne del vådområdet Jølby Nor. Å og landbrugsjord er blevet forvandlet til en naturperle som rigtig mange vil få glæde af. Næste fase bliver at få etableret cykle/gangstier i området hvor ønskerne er samlet af en arbejdsgruppe bestående af beboere fra både Erslev og Frøslev. Samarbejdet mellem de 2 byer er virkelig nytænkning som med tiden forhåbentlig kan føre mere med sig. Planen med stier, opholdssteder, fugletårne, broer og shelters har været en tur forbi kommunen hvor der politisk er nikket ja til den. Vådområdet vil absolut blive attraktiv for hele området. En stor tak fra borgerforeningen til også denne arbejdsgruppe.

Praktisk

Pedelordningen, der er en økonomisk aftale, vi har med kommunen, kører som hidtil. Ordningen betyder, at vi kan få refunderet, nogle af vores udgifter til vedligeholdelse på og ved skolen. De sidste par år har vi været så heldige at have haft en frivillig pedel. Jan Østergård blev i foråret erstattet på denne post af Casper Christensen. Det skal siges, at det til tider er en utaknemmelig post, da der er mange medspillere med inde over, når det gælder at træffe praktiske beslutninger på skolen: Borgerforeningen, Arbejdsgruppen, kommunen, byfornyelsesudvalg. Her ligger en opgave i at skabe mere klarhed og kommunikation. En tak skal lyde til både Jan og Casper

Lokalt samarbejde og planlægning

Det lykkedes at holde to fællesmøder (februar og august) med områdets foreninger, bestyrelser og andre frivillige i og omkring Frøslev og Mollerup. Derudover blev der holdt et enkelt møde for ”brugere af Frøslev Skole”.
Fællesmøderne drejer sig primært om planlægning af fælles aktiviteter, kalenderkoordinering og andre ting af fælles interesse. Mødet for brugerne af Frøslev Skole blev dels en orientering om planerne for skolen, men også en snak om forskellige praktiske ting. Med vedtagelsen af Skoleprojektet er der et stort behov for en klar struktur og organisering omkring skolen.

Arrangementer og aktiviteter

Antallet af arrangementer og aktiviteter, som foreningen står for, blev I 2020 begrænset en del i forhold til tidligere år.

 • Fastelavnsfest
 • 4.maj markering (sammen med menighedsråd og ældreklub) – uddeling af lys og slik til alle husstande.
 • Store oprydningsdag i september (normalt i april)
 • Borgermøde x2
 • Julebud (sammen med menighedsråd og ældreklub) – uddeling af godteposer til alle husstande i området. God opbakning fra de lokale købmænd.
 • Juletræ

Vi har faste grupper til at stå for at Frøslev og Mollerup tager sig ud fra sin bedste side:

 • Julebelysning i Frøslev og Mollerup.
 • Flaghold – vedligeholdelse af flagstænger. Flagallé ved festlige lejligheder.
 • Græshold
 • Andre, der på eget initiativ tager ansvar for vore omgivelser.

Underafdelinger der sørger for at borgerne tager sig ud fra deres bedste side

Motions- og fodboldafdelingerne:
Det har været lidt vanskeligt at få gang i motionen. Der var netop kommet gang i både trampolinfitness og mandehørm efter jul, da det hele lukkede ned. I efteråret forsøgte vi at komme i gang igen, men der var ingen tilslutning – sandsynligvis spillede Coronasituationen også ind her. Vi prøver igen senere.

Fodboldherrerne fik spillet så meget fodbold, at det lykkedes dem at rykke op fra serie 6 til serie 5. Til lykke med det.

Sidst på året var vi så heldige at få en henvendelse fra en flok damer, der gerne ville spille fodbold i Frøslev & Omegn. De startede med nogle få træninger udendørs og spillede hele vintersæsonen sammen indendørs.

Facebook
En vigtig kanal for områdets interne kommunikation er Facebook. Det gælder både foreningens facebookside og Borgergruppen. Det er dejligt at se at så mange følger med, liker opslag, engagerer sig i området og kommer med ideer, spørgsmål, og lign.
Det er vigtigt for os i bestyrelsen at vide, hvad der rører sig, og vi håber, at ingen holder sig tilbage med at henvende sig til os, hvis I har noget på hjerte.

TAK

Til slut vil vi sige tak til alle jer, der engagerer jer og bidrager til, at Frøslev & Omegn er et område i udvikling fremfor et område i afvikling.
Vi vil i den forbindelse fremhæve kommunen og takke både politikere og folk i forvaltningen, som har valgt at tro på udviklingspotentialet i skolen og vores lokalområde.
Der er ikke nævnt mange navne i denne beretning, men rækken af folk som vi skylder tak, er lang og vi kommer nemmest til at glemme nogen. Udover skolegruppen tænker vi også på jer, der er eller har været engagerede i f.eks. Brugsen, i Forsamlingshuset, i menighedsrådet, Udviklingsselskabet og jer der engagerer jer i områdefornyelsen.