Rammer for områdefornyelse

Områdefornyelse foregår i henhold til lov om områdefornyelse og udvikling af byer.

Det er helt centralt, at der bliver skabt et forpligtende samarbejde mellem Morsø Kommune og beboerne i Frøslev, og at der er lokal opbakning til de tiltag, som iværksættes. Det betyder at det er borgerne i Frøslev, der meget langt hen af vejen bestemmer, hvad der skal ske af fysiske forbedringer i Frøslev. Vi skulle gerne opnå en bred enighed om, hvad der skal ske.

  • Planerne skal beskrives i et program for områdefornyelsen, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
  • Programmet skal beskrive potentialer og udfordringer i Frøslev, hvilke tiltag, der skal iværksættes, tidsplan og budget for områdefornyelsen
  • Når programmet er politisk godkendt, kan projektering og anlæg af de tiltag, vi igennem processen er blevet enige om, igangsættes.
  • Den samlede tidsramme fra opstart til anlæg står færdige er 5 år.

Når der er lavet et program, som der er lokal opbakning til, og det er vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal der laves lokale arbejdsgrupper for at blive enige om detaljerne i de projekter, der skal sættes i gang.

Budget og brug af midler

Det kommunale budget i Morsø Kommune til en områdefornyelse er på ca. 2 mio. kr. De må i følge loven bruges til:

  • Etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer m.v.,
  • Trafikale foranstaltninger, som typisk kan være helleanlæg, bump, chikaner, byporte eller andet
  • Kulturelle og boligsociale foranstaltninger: Det kan være udstillinger, events, etablering af lokaler
  • Foranstaltninger til klimatilpasning, som kan være opsamlingsbassiner eller andre foranstaltninger til regnvandshåndtering
  • Loven giver også mulighed for bygningsforbedringer
  • Der bruges penge til lokal forankring af indsatsen, som er udgifter til borgerinddragelse.

Derudover kan man søge om midler fra forskellige fonde.