BØRNE
CYKELSKOVEN

De første skridt mod realisering af en børnecykelskov i Frøslev er taget.

I samarbejdet mellem arbejdsgruppen for ”de grønne områder” og den kommunale projektleder, Jonas, er der udarbejdet et projektforslag. Projektforslaget beskriver de overordnet linjer for ”børnecykelskoven”, og vil blive yderligere konkretiseret i den videre proces.

Projektforslaget skal til politisk behandling i november 2020 ift. at få det endelig godkendt.

Projektbeskrivelse

Visionen

At skabe et grønt og rekreativt område, der fungerer som udflugtssted for byens børn og familier, og som medvirker til at løfte byens fysisk udseende.

Delmål

  • At skabe et sjovt og udfordrende område, der træner børns, i alderen 3-10 år, evne til at cykle.
  • At området fremstår naturligt og går i harmoni med de omkringliggende omgivelser, samt kræver minimal vedligeholdelse og drift.
  • At der skabes mulighed for ophold for voksne, mens børnene leger.

Situationsplan

Områdeafgrænsning

CYKLING I SKOVEN

I området etableres der en cykelbane, inspireret af MTB og BMX, hvor stiforløbet snor sig i landskabet med skarpe sving og forskelligt underlag, der skal udfordre målgruppens balance- og cykelevne.

Terrænet i området bearbejdes, så der opstår små bump på stien. Der arbejdes med en maksimal hældningsprocent på 8 %, således sværhedsgraden er i overensstemmelse med målgruppen.

På arealet findes der i forvejen en lille bakke, som skal integreres med stien som et udfordrende element.

DET VISUELLE UDTRYK

Området skal fremstå som et naturligt grønt område med forskellige typer beplantning, der variere i højder, volumen og farver, og som bidrager et forskelligartet udtryk langs stiens forløb og området som helhed.

Stien udformes, så der opstår små lommer i området der udfyldes med blandt andet beplantning.

Der anvendes birk, hassel, pil, rød kornel, ahorn, lærk, rødel og blomstereng blanding, som er med til at fremstille området som naturligt, men stadig i harmoni med det omkringliggende miljø. Beplantningen er desuden anvendt ud fra et ønske om minimal vedligeholdelse og drift, der håndteres af de lokale i Frøslev

.

BIODIVERSITET

I projektet er biodiversitet også indtænkt som et element. Dette gøres ved at placere sten- og kvasdynger samt gamle træstammer imellem beplantningen, der vil udgøre gode levesteder for diverse dyr, og dermed styrke biodiversiteten i området.

Arealet plejes minimalt således den naturlig beplantning for lov til at trives. Dette er også med til at styrke biodiversiteten og samtidig understrege områdets naturlige udtryk.

LOMMERNE IMELLEM STIEN

I området vil der også være mulighed for andre aktiviteter. Disse aktiviteter skal placeres i de lommer som stiens forløb skaber.

I en af lommerne etableres der en tæt beplantning, der skal medvirke til at skabe et lukket rum afskåret af cykelbanen. I lommen placeres der diverse balance elementer, herunder sten og stuppe samt huler. Der placeres desuden forskellige træskulptur af trolde som børnene kan gå på opdagelse for at finde i den vilde ”troldeskov”.

I den sydlige del af området etableres der en dyreskueplads, hvor børnene vil få mulighed for at se på gederne, der går på det nærliggende areal.

OPHOLDSAREAL OG HEGN

Da området skal fungere som udflugtssted for familier med børn etableres der også et opholdsareal. Opholdsarealet er tiltænkt en central placering i området, så man har et godt overblik over stedet. Der skal etableres bord og bænke med mulighed for diverse tilføjelser herunder bålplads. I nærhed af opholdsarealet kan der plantes frugttræer og –buske.

Omkring arealet skal der etableres et hegn, der holder børnene indenfor arealet. Hegnet skal ikke fremstå visuelt markant, og skal have et naturligt udseende med mulighed for beplantning, der kan vokse op af hegnet. Hegnet skal være robust og være i en vis højde, så børnene ikke kan kravle over det.

Lågene ved indgangene skal være børnesikret, og der skal placeres skilte med henvisning til leg på eget ansvar, samt påmindelse om at lukke lågen efter sig.